Înființată în anul 1948, pe parcursul a peste 60 de ani de functionare, facultatea a pregătit peste 5000 ingineri zootehniști care, prin activitatea lor, atât la nivelul conducerii unor unităţi zootehnice, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice au contribuit şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

DESPRE FACULTATEA DE IGPA

CONDUCERE

PREZENTARE

 

ISTORIC

 

ORGANIZARE

 

CADRE DIDACTICE

 

PREZENTARE

 
 

Înființată în anul 1948, pe parcursul a peste 60 de ani de functionare, facultatea a pregătit peste 5000 ingineri zootehniști care, prin activitatea lor, atât la nivelul conducerii unor unităţi zootehnice, cât şi în domeniul cercetării ştiinţifice au contribuit şi contribuie la dezvoltarea economică şi socială a ţării.

Puternic ancorată la realităţile fiecărei etape parcurse, facultatea a pus în prim-planul activităţii sale principiul calităţii, impunând noi cerinţe şi standarde procesului de învățământ, astfel încât astăzi Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere este recunoscută atât în ţară cât şi în străinatate, dispune de un bogat potenţial intelectual şi de o bună infrastructură destinată activităţii didactice, cercetării științifice şi asigurării condiţiilor sociale.

Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din București are în vedere următoarele misiuni şi obiective:

 • formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile de licenţă: Zootehnie (programul de studii: „Zootehnie”), Ingineria produselor alimentare (programele de studii: „Tehnologia prelucrării produselor agricole”, „Protecția consumatorului și a mediului” și „Controlul și expertiza produselor alimentare”);
 • calificarea superioară a specialiştilor prin studiile universitare de masterat şi doctorat;
 • formare continuă în vederea acoperirii cererii de specialişti din zootehnie și industria alimentară;
 • dezvoltarea şi modernizarea facultăţii şi a specializărilor existente; înfiinţarea unor noi programe de studii universitare de licenţă şi masterat compatibile cu structurile europene;
 • creşterea compatibilităţii facultăţii pentru integrarea învăţământului superior zootehnic, și de industrie alimentară în structurile europene;
 • îmbunătăţirea cadrului de organizare a studiului prin programele de învăţământ (modularizarea conţinutului programelor de studii şi evaluarea acestora în termeni de credite transferabile), metode de predare, criterii de evaluare;
 • corelarea structurii programelor de studii cu dinamica activităţilor în care vor lucra absolvenţii facultăţii pentru a facilita adaptarea rapidă a acestora la condiţiile viitoarelor locuri de muncă;
 • promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, în laboratoare, în centre de cercetare şi în departamente specializate ale facultăţii în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la nivel local, regional, naţional şi european;
 • editarea unor publicaţii prin care comunitatea academică să fie corect informată cu privire la capacităţile şi performanţele de utilizare a acestora (cărţi, manuale, jurnale ştiinţifice, ghiduri pentru admitere, cataloage, rapoarte, bilanţuri);
 • extinderea relaţiilor de cooperare naţională şi internaţională în domeniul învăţământului superior, precum şi în domeniul cercetării ştiinţifice universitare;
 • menţinerea şi creşterea prestigiului ştiinţific şi cultural-educativ al facultăţii.

 

Învăţământul superior practicat în Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere este organizat pe cele trei cicluri de studii universitare şi anume:

Studii universitare de licenţă (4 ani) – cursuri de zi

Domeniul: Zootehnie
Programul de studii:
• Zootehnie

Domeniul: Ingineria produselor alimentare
Programe de studii:
• Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
• Protecția Consumatorului și a Mediului
• Controlul și expertiza produselor alimentare

Domeniul: Științe aplicate
Programul de studii:
• Științe gastronomice

 

Studii universitare de masterat (2 ani) - cursuri de zi:

Domeniul: Zootehnie
Programul de studii:
• Antreprenoriat în producțiile animaliere

Domeniul: Ingineria produselor alimentare
Programe de studii:
• Tehnologii speciale în industria alimentară
• Biosecuritatea produselor alimentare
• Expertiza produselor agroalimentare
• Food safety and biosecurity (predare in limba engleză)

 

Studii universitare de doctorat

Domeniul: „Zootehnie”
Conducători științifici:
Prof. dr. Călin Ion
Prof.dr.habil. Custură Ioan
Prof. dr. Drăgotoiu Dumitru
Prof. dr. Grosu Horia
Prof.dr.habil. Marin Monica
Prof. dr. Mărginean Gheorghe Emil
Prof.dr. habil. Nicolae Carmen Georgeta
Conf.dr.habil. Popa Răzvan
Prof. dr. Tăpăloagă Paul Rodian
Conf.dr.habil. Tudorache Minodora
Prof.dr. habil. Vidu Livia

Domeniul: „Ingineria produselor alimentare”
Conducători științifici:
Conf.dr.habil. Bahaciu Gratziela Victoria
Prof.dr.habil. Pogurschi Elena Narcisa
Prof.dr.habil. Trașcă Teodor

Domeniul: „Alimentația animalelor”
Conducător științific: Prof. dr. Drăgotoiu Dumitru

Domeniul: „Genetică și ameliorarea animalelor”
Conducător științific: Prof. dr. Grosu Horia

Domeniul: „Biotehnologii de reproducție”
Conducător științific: Prof. dr. Tăpăloagă Paul Rodian

Domeniul: „Tehnologii de exploatare a animalelor”
Conducători științifici:
Prof. dr. Mărginean Gheorghe Emil
Prof. dr. Călin Ion
Prof.dr. habil. Vidu Livia
Prof.dr. habil. Nicolae Carmen Georgeta

 
 

Baza materială a Facultății de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere

Pentru pregătirea profesională a studenţilor, Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere asigură o bază materială corespunzătoare, reprezentată de amfiteatre dotate cu aparatură multimedia şi săli pentru lucrări de laborator şi cercetare dotate cu aparatura necesară efectuării aplicaţiilor practice şi învăţării tehnicilor şi metodelor ştiinţifice de analiză.

Nivelul de dotare al laboratoarelor didactice şi de cercetare îndeplineşte cerinţele cantitative şi calitative corespunzătoare exigenţelor minime şi este corelat cu fişele disciplinelor din programa de învăţământ.

Sălile de predare au în dotare echipamente tehnice de învăţare-predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea studenţilor. Laboratoarele didactice ale disciplinelor dispun de aparatura şi mijloacele didactico-ştiinţifice care permit desfăşurarea activităţilor aplicative corespunzător exigenţelor actuale la nivelul unui învăţământ modern, inclusiv pentru disciplinele care necesită utilizarea calculatorului. La nivelul facultăţii există soft-uri cu licenţă utilizate în scop didactic.

Spaţiile de cercetare sunt constituite din laboratoarele didactice concepute pentru a permite activităţi didactice şi specifice cercetării ştiinţifice.

Facultatea de Inginerie și Gestiunea Producțiilor Animaliere dispune în prezent de un centru de cercetare, utilizat în scop didactic, de cercetare şi ca loc de practică pentru studenţi.

Cazarea studenţilor este asigurată în căminele din campusul universitar U.S.A.M.V.B., oferindu-le în acelaşi timp condiţii pentru studiu (săli de lectură, săli de internet), cât şi pentru petrecerea timpului liber.

Colaboratori